Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Ke stažení ve formátu *.pdf zde

 

 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín Rorejcova 8, 280 02 Kolín tel.: 321737011, fax: 321724088, e-mail: kp.kolin@cuzk.cz, Obec Drahobudice Drahobudice 51 281 44 Zásmuky Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: RO-8/2017-204 / Svobodová Lada/ 29.8.2017 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín (dále jen „katastrální úřad) Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Drahobudice obce Drahobudice provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 1.10.2017 přibližně do 28.1.2019. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). V souladu s § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí nezbytné součinnosti katastrálnímu úřadu v následujícím rozsahu: V příloze k tomuto průvodnímu dopisu přikládáme oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru, které vyplývají z právních předpisů. Žádáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení způsobem obvyklým ve Vaší obci. Dále Vás žádáme, abyste při revizi zajistili za obecní úřad spolupráci osoby znalé místních poměrů, která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace týkající se vlastníků nemovitostí a informace týkající se nemovitostí ve vlastnictví obce. Dále abyste pro účely revize poskytli zaměstnanci katastrálního úřadu potřebnou místnost Vašeho úřadu, jak bylo předem dohodnuto. Předmětem revize jsou mj. také seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními a seznamy budov bez č.p./č.e. . Katastrální úřad Vás žádá o součinnosti při porovnání obou seznamů, obsahujících stav podle katastru nemovitostí, a to se stavem, který je součástí Vaší evidence, jedná-li se o evidenci budov s čísly popisnými a evidenčními, seznamem budov bez čísel popisných/evidenčních. V příloze k tomuto dopisu Vám dále zasíláme podklady k porovnání obou seznamů. Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost. Ing. Bc. Jarmila Novotná, v. r. ředitelka Příloha: Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí O Z N Á M E N Í o vyhlášení revize katastru nemovitostí Obec Drahobudice. podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-8/2017-204, že v katastrálním území Drahobudice obce Drahobudice bude dne 1.10.2017 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 28.1.2019. Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce, b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí, c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru. Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na KP v Kolíně po telefonické dohodě termínu. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo. Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen“oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí. Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován. Podpis a razítko: Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne: Za správnost vyhotovení: Chroustová Radka.

Vyvěšeno: 12. 9. 2017

Datum sejmutí: 1. 2. 2019

Zpět