Navigace

Obsah

Zpět

Provedení elektronické další dražby nemovitých věcí

Provedení elektronické další dražby nemovitých věcí ke stažení ve formátu *.pdf zde

doložka EP -13 s doložkou právní moci_ č. j. 099 EX 6193_14-45 ke staeníve formátu *.pdf zde

Č. j. 099 EX 6193/14-61
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha 2, pověřený opatřením Okresního soudu Kolín ze dne 30. 7. 2014, č. j. 33 EXE 2250/2014-
11, vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu Kolín ze dne 25. 2. 2014,
č. j. 11 C 71/2012 - 49 ve věci
oprávněného Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO: 26747154, se sídlem Na Hřebenech II
1718/8, 140 23 Praha 4 - Nusle
proti
povinným 1) Lipner Radek, nar. 3.5.1964, bytem Drahobudice 48, 281 44 Drahobudice,
2) Matoušková Pavla, nar. 19.2.1965, bytem Drahobudice 48, 281 44
Drahobudice
pro 1 171 193,29 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické další dražby nemovitých věcí
I.
Pořadové číslo dražebního jednání: 3. kolo.
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 15. 11. 2017 ve 12:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 15. 11. 2017 ve 12:30 hodin. Dražba se však koná,
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné.
II.
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci ve vlastnictví povinného č. 2:
ideální podíl o velikosti 1/2 na nemovitých věcech:
- parcela č. St. 10/3 o výměře 275 m2 zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Drahobudice, č.p. 48, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 10/3;
- parcela č. 53/4 o výměře 133 m2 zahrada;
- parcela č. 798/4 o výměře 51 m2 ostatní plocha;
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kolín, pro obec 564681 Drahobudice, katastrální území 631647 Drahobudice, na listu
vlastnictví č. 933.
Příslušenství nemovitých věcí:
dřevěná kolna, vrtaná studna, betonová jímka, oplocení, přípojky inženýrských sítí, trvalé porosty,
zahradní krb s udírnou, vrata, elektro přípojka.
III.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení činí
470.000,00 Kč (slovy: Čtyřistasedmdesáttisíckorunčeských).
IV.
Nejnižší podání se stanovuje ve výši 40 % výsledné ceny dražených nemovitých věcí uvedených
pod bodem II. tohoto usnesení a jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k
draženému celku a činí částku 188.000,00 Kč (slovy: Jednostoosmdesátosmtisíckorunčeských).
V.
Výše jistoty se stanovuje v souladu s § 336e odst. 2 o. s. ř. ve výši 30.000,- Kč (slovy:
Třicettisíckorunčeských), nejvýše však ve výši ¾ nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených
nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději 2 hodiny před dražbou v hotovosti u
Exekutorského úřadu Praha 1 JUDr. Ivo Luhana, nebo nejpozději 2 dny před dražbou na účet tohoto
úřadu, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 27-9183490217/0100, v.s.: 619314, s.s.: rodné
číslo/IČO zájemce o dražbu.
K platbě zaplacené na bankovní účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před
zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je soudu prokázat nejpozději před
zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne, zda
předkupní právo je prokázáno; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
VI.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci
v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.: nebyla zjištěna.
VII.
Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky
stanovené zákonem. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep
nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který
byl určen losem.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po
doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1 o. s. ř. (15 dnů
ode dne zveřejnění usnesení o příklepu) byl-li však podán návrh předražku, nemovitou věc
s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení
o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li
usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku
právní moci a předražek byl zaplacen a to ke dni jeho vydání.
Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o. s. ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění
usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce
nabýt alespoň za částku o 1/4 vyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat
náležitosti podle § 42 o. s. ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Návrhy vede soudní
exekutor odděleně a zařadí je do spisu teprve po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení
o příklepu. Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení
o příklepu předražek na účet soudního exekutora zaplatit. Není-li řádně a včas předražek zaplacen,
soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.
VIII.
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno
úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci.
IX.
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového
formuláře na adrese www.okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášení.
X.
Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz.
2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může
jako ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného
a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou
dražbu, exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup
k technickému vybavení.
4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí nemovitou věc,
kterou chce dražit.
5. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě
dle tohoto usnesení je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
6. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým
uživatelským jménem a heslem do systému, poté může přihazovat.
7. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To
neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo – v případě, že bude učiněno stejné
podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude
udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo.
8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. 1 věta
druhá o.s.ř. se činí elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned
po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším číslem bude
udělen příklep.
9. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná
či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou
menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
10. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu,
která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
11. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až
do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
12. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému
elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Praze dne 14.9.2017 JUDr. Ivo Luhan, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Jonášová Eva, zaměstnanec pověřený soudním exekutorem

Vyvěšeno: 20. 9. 2017

Datum sejmutí: 16. 11. 2017

Zpět