Navigace

Obsah

Zpět

Získaní osvědčení prokazující znalost hub

Ke stažení zde (278.83 kB)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje pro zájemce mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji a chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, podzimní termín zkoušky ze znalosti hub.

Pozvánku přikládám v příloze. Prosím vás o spolupráci při zprostředkování informace veřejnosti vyvěšením pozvánky na Vaší úřední desce. Příloha Pozvánka č.j. KHSSC 41080/2022 ze dne 03.08.2022 Za Vaši spolupráci Vám děkujeme.

 

S pozdravem Ing. Michal Novotný ředitel odboru hygieny výživy a PBU

 

ke stažení zde:

priloha_1068671927_0_pruv_dopis_obce_a_pozvanka_podzim_2022 (278.83 kB)

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na den 8. září 2022 (čtvrtek) v 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B) zkoušky znalosti hub. Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo pro jejich používání k výrobě, je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro potravinářské účely. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, v této souvislosti ve svém § 3 odst. 8 stanoví provozovateli potravinářského podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub, které vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub. Obdobnou povinnost stanoví § 24 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub). Předpokladem pro získání osvědčení je úspěšné vykonání zkoušky. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Při zkoušce znalosti hub musí uchazeč prokázat znalost právních předpisů upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, znalost znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění, Váš dopis zn.: Ze dne: Sp. zn.: S-KHSSC 25240/2022 Č. j.: KHSSC 41080/2022 Vyřizuje: Ing. Michal Novotný Tel.: 234 118 292 E-mail: michal.novotny@khsstc.cz Datum: 3. srpna 2022 Dittrichova 17 • 120 00 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e - 2 - zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Dále musí žadatel vždy prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu, znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad poskytování první pomoci. Žadatel musí ve své písemné žádosti o provedení zkoušky uvést tyto údaje: a) jméno, příjmení, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu b) dosažené vzdělání a jeho zaměření c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - www.khsstc.cz . Přihlásit se může pouze osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této činnosti, mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji. K přihlášce ke zkoušce musí být připojeno osvědčení o zdravotní způsobilosti osoby nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu. Zdravotní způsobilost se osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku praktickým lékařem, který osobu registruje. Ke zkoušce s sebou uchazeč přinese platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. Za vydání osvědčení prokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč. Správní poplatek žadatel platí až po úspěšném absolvování zkoušky. Osvědčení je žadateli vydáno po předložení kolkové známky v dané hodnotě, nebo v případě bezhotovostního převodu po připsání příslušné částky na účet č. 19-2829111/0710, variabilní symbol IČO/rodné číslo žadatele, specifický symbol 1361. Přihlášku ke zkoušce s uvedením všech náležitostí (viz výše) je třeba doručit nejpozději do 5 dnů před termínem zkoušky na adresu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, odbor hygieny výživy a PBU, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: hhcai8e). Bližší informace zájemci získají na webových stránkách www.khsstc.cz. Ing. Michal Novotný ředitel odboru hygieny výživy a PBU Rozdělovník Obce Stč. kraje Česká mykologická společnost KHS Stč. kraje – ÚP-odd. HV a PBU

Vyvěšeno: 10. 8. 2022

Datum sejmutí: 30. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět